Firma SIC realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane będą 

nowe produkty i technologie z zakresu chemii specjalistycznej dla przemysłu.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój istniejącego Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez inwestycję w budowę obiektu oraz wyposażenie go w niezbędną aparaturę i sprzęt, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie prac B+R nad nowymi produktami i technologiami.

Planowane efekty: Bezpośrednim rezultatem projektu będzie rozpoczęcie prac przewidzianych w agendzie badawczej, których efektem będzie opracowanie innowacyjnych produktów oraz technologii. Bez wsparcia ze środków UE przedmiotowa inwestycja nie będzie możliwa do realizacji w pełnym zakresie wykazanym w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 6 013 417,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 414 770,18 PLN

 

2018 SIC